Regulamin BedBooking


Zobacz co zawiera regulamin BedBooking. Dowiedz się więcej o tym w jaki sposób możesz korzystać z BedBooking. Bądź świadomym użytkownikiem!

§1 Przedmiot regulaminu
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez BedBooking Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy za pomocą portalu internetowego www.bed-booking.com oraz aplikacji mobilnych. Warunkiem korzystania z systemu BedBooking jest zapoznanie i akceptacja Regulaminu.

§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Operator – BedBooking Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, Polska.
Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem bed-booking.com, umożliwiający dostęp do Usług.
Usługa – usługa świadczona w ramach BedBooking.
Usługa Premium – usługa odpłatna, świadczona w ramach Usług BedBooking.
Użytkownik – podmiot korzystający z BedBooking.
Konto – konto Użytkownika w Serwisie BedBooking.
Umowa – umowa o świadczenie Usług BedBooking.
Cennik – aktualnie obowiązujący cennik usług BedBooking.

§ 3. Zawarcie Umowy
Bezpłatne konto Użytkownika
1. Do zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie konta Użytkownika.
2. Użytkownik zakładający Konto wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu.
3. Użytkownik jest zobowiązany podać elektroniczny adres email umożliwiający wysłanie linku aktywującego Konto.
4. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

Zawieranie umów dotyczących Usług Premium
1. Zawarcie umowy dotyczącej Usługi Premium następuje po:
– wybraniu preferowanego okresu dostępu do Usługi Premium,
– opłaceniu Usługi Premium w pełnej kwocie należności.
2. Umowa zostaje zawarta w momencie zaksięgowania środków na koncie Operatora Serwisu.
3. Po upłynięciu okresu rozliczeniowego:
– Usługa Premium jest deaktywowana,
– Konto Użytkownika przechodzi w tryb bezpłatny.

§ 4. Płatności za Usługi Premium
1. Aktywacja Usług Premium jest odpłatna.
2. Podczas zakupu Usług Premium za pomocą:
– portalu internetowego www.bed-booking.com faktura VAT jest wystawiana przez Operatora,
– usługi Google Wallet w sklepie Google Play faktura VAT jest wystawiana przez Google.
3. Za dzień zapłaty za Usługi Premium uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku Operatora Serwisu.
4. Koszty związane z realizacją płatności za Usługi Premium ponosi Użytkownik.

§ 5. Obowiązki Stron
1. Operator Serwisu umożliwia Użytkownikowi:
– zapisywanie danych osobowych kontrahentów,
– wysyłanie do kontrahentów wiadomości (email, SMS) i dokumentów w wersji elektronicznej,
– generowanie plików zawierających wprowadzone dane.
2. Użytkownik oświadcza, że otrzymał od swoich kontrahentów zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
3. Operator potwierdza, że właścicielem całej treści wprowadzonej za pomocą Usługi BedBooking jest Użytkownik.
4. Operator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowane przez Użytkownika za pomocą Usług.
5. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika.
6. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez całą dobę.
7. Operator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z:
– okresowej aktualizacji systemu,
– zdarzeń losowych.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
– przerw w dostawie usługi lub niedostępności Usług niezależnych od Operatora Serwisu,
– przerw w dostawie będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
– niepoprawnego funkcjonowania systemu niebędącego winą Operatora,
– dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
– niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci,
– nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu.
9. Operator Serwisu zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek uniemożliwiających dostęp do Serwisu lub utrudniających dostęp do Usług.
10. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych awarii w terminie dłuższym niż 14 dni Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator Serwisu.
2. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o:
– celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu,
– prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
– uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
3. Użytkownik jest administratorem danych osobowych.
4. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Operatorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych.
5. Operator Serwisu przechowuje dane z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych.
6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.
7. Użytkownik rejestrujący konto wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych.
8. Na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji elektroniczny adres email przesyłane są informacje związane z:
– działaniem i obsługą Konta (np. przypomnienie hasła, informacja o wygaśnięciu Usługi Premium),
– informacjami dotyczącymi Usług BedBooking.
9. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych email.
10. Użytkownik powierza dane do przetwarzania Operatorowi Serwisu wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Operatora Serwisu wynikających z Regulaminu.

§ 7. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres: office[at]bed-booking.com lub listownie na adres siedziby Operatora.
2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.

§ 8. Regulamin
1. Regulamin może być zmieniany przez Operatora Serwisu.
2. O każdej zmianie w Regulaminie Operator Serwisu poinformuje Użytkownika.
3. Aktualna wersja regulaminu wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2017 roku.

Kontakt
Jeśli masz uwagi lub pytania do naszego regulaminu skontaktuj się z nami.

NAPISZ DO NAS