Polityka prywatnościBedBooking


Zobacz co zawiera polityka prywatności BedBooking. Dowiedz się więcej o tym jak zarządzamy informacjami powierzonymi nam przez użytkowników.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. BedBooking to system służący do zarządzania rezerwacjami noclegów gości w hotelach, hostelach, czy też w kwaterach prywatnych. Polityka Prywatności BedBooking dotyczy korzystania z systemu BedBooking za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów tym serwisu internetowego, a także aplikacji mobilnej.
2. Administratorem Danych Osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za BedBooking jest BedBooking Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, numer NIP 8842785023, REGON 368536161, KRS 0000699738 email: office[at]bed-booking.com.
3. Szanując Twoje prawa oraz respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy BedBooking zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§2. DANE OSOBOWE
1. W BedBooking możemy prosić Cię o podanie następujących danych osobowych:
• Adres e-mail – zostaniesz poproszony o podanie adresu email. Twój adres e-mail może być wykorzystywany w celu rejestracji, autoryzacji rejestracji, kontaktu z Tobą oraz w innych celach w związku z korzystaniem z BebBooking w zgodzie z postanowieniami Polityki Prywatności
• Imię i nazwisko – jeżeli Twój adres e-mail składa się z imienia i nazwiska, musisz mieć świadomość, że będziemy przetwarzać te dane osobowe,
• Numer telefonu – który może być wykorzystywany m.in. w celu lokalnej identyfikacji rezerwacji gościa hotelowego, podczas połączeń przychodzących oraz świadczenia usługi wsparcia technicznego.
• Nazwa firmy – w przypadku określonych Użytkowników, o których mowa w Regulaminie BedBooking, prosimy również o uzupełnienie formularza rejestracyjnego o nazwę firmy.
• Dane konieczne do przeprowadzenia rozliczenia – w przypadku określonych Użytkowników, prosimy o uzupełnienie danych, które są nam potrzebne w celu prowadzenia rozliczeń w tym m.in. numer NIP, REGON, VAT.
• Adres – w ramach BedBooking możemy przetwarzać adres obiektu noclegowego ale także adres firmowy lub Twój osobisty, jeżeli odpowiada adresowi obiektu noclegowego lub adresowi firmowemu.
• Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez BedBooking w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
• Cookies – serwis internetowy BedBooing wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku rejestracji w Serwisie, która jest w pełni jest dobrowolna. Przechowujemy podane przez Ciebie dane w naszej bazie, aby ułatwić Tobie w przyszłości korzystanie z naszego Serwisu internetowego.
2. Każdy Użytkownik BedBooking ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z BedBooking.
3. Każdy Użytkownik może wprowadzać do BedBooking inne niż określone w Polityce Prywatności dane, w tym dane osobowe. Wprowadzając do BedBooking dane inne niż wymaga tego Administrator danych osobowych, Użytkownik robi to na własne ryzyko oraz ponosi za nie odpowiedzialność w tym odpowiedzialność za legalność ich przetwarzania.

§3. CEL I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe o których mowa powyżej wykorzystujemy w celu właściwego świadczenia usług przez BedBooking, dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, którą wyraziłeś podczas rejestracji w BedBooking, lub dlatego, że jest to potrzebne do świadczenia na Twoją rzecz usług, w związku z zawartą umową drogą elektroniczną o której mowa w Regulaminie BedBooking.
2. Przez właściwe świadczenie usług, rozumiemy przetwarzanie Twoich danych osobowych przede wszystkim w celu:
a) rejestracji Konta,
b) aktywacji Konta,
c) w razie potrzeby kontaktu mailowego,
d) prowadzenia rozliczeń,
e) przekazania informacji o statusie Konta użytkownika,
f) informacji o nowych funkcjonalnościach i zmianach w systemie,
g) informacji o planowanych przerwach technicznych,
h) informacji o ewentualnej awarii systemu,
i) informacji o promocjach,
j) informacji od naszych partnerów biznesowych (jeżeli wyrazisz na to zgodę).
3. Każdy Użytkownik zarejestrowany w BedBooking, może wprowadzić dodatkowe, wybrane przez siebie informacje (np. dane kontaktowe) do swojego Konta.
4. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim do celów marketingowych, bez Twojej wyraźniej zgody.
5. Twoje dane osobowe przetwarzamy przez czas trwania łączącej Cię z BedBooking umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia Ci usług. Niektóre z Twoich danych osobowych mogą być przetwarzane również po zakończeniu korzystania z BedBooking, jeżeli jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§4. PROFILOWANIE
1. Dane osobowe przetwarzane w BedBooking mogą podlegać profilowaniu, a więc są przetwarzane w sposób zautomatyzowany mając na celu ich wykorzystanie do oceny niektórych czynników osobowych Użytkowników, w szczególności do analizy lub prognozy dotyczących sposobu korzystania z BedBooking przez Użytkowników.
2. BedBooking w ramach profilowania przetwarza wyłącznie adres e-mail oraz imię i nazwisko Użytkownika, szczególnie jeżeli adres e-mail składa się z imienia i nazwiska.
3. Jeżeli nie zgadzasz się na profilowanie Twoich danych osobowych możesz w każdym momencie złożyć sprzeciw lub wnieść o zaprzestanie profilowania Twoich danych osobowych w tym celu prześlij wiadomość na adres e-mail: office[at]bed-booking.com.

§5. INFORMACJE GROMADZONE AUTOMATYCZNE
1. W celu właściwego funkcjonowania BedBooking, możemy pobierać (w tym pobierać automatycznie) i przetwarzać informacje, które nie stanowią danych osobowych (w dalszej części zwane również Anonimowymi danymi).
2. Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w aplikacjach mobilnych mogą być przetwarzane przez nas do celów statystycznych. Dotyczy to danych takich jak np.
a) czas korzystania,
b) wyświetlone okna,
c) uruchomione funkcjonalności.
3. Anonimowe dane statystyczne są zbierane przy pomocy narzędzia Google Analytics lub innych podobnych rozwiązań.

§6. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Administrator danych osobowych ma prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkowników innym firmom na podstawie pisemnych umów w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz BedBooking, prowadzących do poprawnego działania systemu, np. usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje BedBooking etc.
2. Masz prawo:
a) żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych Cię dotyczących,
b) możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
c) możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważasz że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z niniejszą Polityką prywatności,
d) możesz żądać od nas poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
3. W tym celu chęci skorzystania z uprawnień o których mowa powyżej, prześlij wiadomość na adres e-mail: office[at]bed-booking.com.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności BedBooking zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz kontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych osobowych lub prześlij wiadomość na adres e-mail: office[at]bed-booking.com.
3. Polityka Prywatności BedBooking obowiązuje od 19 lutego 2018 r.

Kontakt
Jeśli masz uwagi lub pytania do naszej polityki prywatności skontaktuj się z nami.

NAPISZ DO NAS