fbpx

Polityka prywatności

Zobacz co zawiera polityka prywatności BedBooking.
Dowiedz się więcej o tym jak zarządzamy informacjami powierzonymi nam przez użytkowników.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. BedBooking to system służący do zarządzania rezerwacjami noclegów gości w hotelach, hostelach, czy też w kwaterach prywatnych. Polityka Prywatności BedBooking dotyczy korzystania z systemu BedBooking za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów tym serwisu internetowego, a także aplikacji mobilnej.
2. Administratorem Danych Osobowych pobieranych za pośrednictwem BedBooking jest BedBooking Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000699738, NIP 8842785023, REGON 368536161, email: office[at]bed-booking.com.
3. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Jakub Szajdziński (iod[at]bed-booking.com).
4. Szanując Państwa prawa oraz respektując przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) i ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, zwaną dalej Ustawą), zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Administratora Danych Osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
5. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na adres e-mail: iod[at]bed-booking.com lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica. W treści Zgłoszenia należy wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

§2. DANE OSOBOWE
1. W BedBooking możemy prosić Państwa o podanie następujących danych osobowych:
• adres e-mail – zostaniesz poproszony o podanie adresu email. Twój adres e-mail może być wykorzystywany w celu rejestracji, autoryzacji rejestracji, kontaktu z Tobą oraz w innych celach w związku z korzystaniem z BebBooking w zgodzie z postanowieniami Polityki Prywatności
• imię i nazwisko – jeżeli Twój adres e-mail składa się z imienia i nazwiska, musisz mieć świadomość, że będziemy przetwarzać te dane osobowe,
• numer telefonu – który może być wykorzystywany m.in. w celu lokalnej identyfikacji rezerwacji gościa hotelowego, podczas połączeń przychodzących oraz świadczenia usługi wsparcia technicznego.
• dane konieczne do przeprowadzenia rozliczenia – w przypadku określonych Użytkowników, prosimy o uzupełnienie danych, które są nam potrzebne w celu prowadzenia rozliczeń w tym m.in. numer NIP, REGON, VAT.
• adres – w ramach BedBooking możemy przetwarzać adres obiektu noclegowego ale także adres firmowy lub Twój osobisty, jeżeli odpowiada adresowi obiektu noclegowego lub adresowi firmowemu.
• adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez BedBooking w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
• ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako Użytkownika BedBooking (w tym jako klienta lub potencjalnego klienta) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w BedBooking, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
2. BedBooking wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. Szczegóły dotyczące działania plików cookies znajdują się w Polityce plików cookies.
3. Każdy Użytkownik BedBooking ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z BedBooking.

§3. CEL I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w tym punkcie, w tym w szczególności:
a) w celu korzystania z usług oferowanych w BedBooking,
b) w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w BedBooking, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
c) w celach marketingowych – jeśli wyrazili na to Państwo zgodę.
2. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy przepisy prawa dają Administratorowi takie uprawnienie lub nakładają na niego obowiązek w tym zakresie, a także gdy dłuższe przetwarzanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.
3. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą. Dane klientów Użytkowników BedBooking Sp. z o.o. przetwarza jako przez Podmiot przetwarzający.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie,
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
5. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych.
6. Dane osobowe mogą być przez Administratora powierzone do przetwarzania podmiotom, które znajdują się w państwach trzecich, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Każdy z tych podmiotów spełnia wymagania, o których mowa w Rozdziale V RODO.
7. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

§4. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
• bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych,
• dostępu do swoich danych osobowych,
• poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
• ograniczenia przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych,
• niepodlegania profilowaniu,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w BedBooking, które pozwalają usunąć Państwa Konto i zgromadzone dane, lub przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w §1 pkt 4 powyżej.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
2. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie BedBooking, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Polityka prywatności obowiązuje od 30 września 2019 r.

Jesteś gotowy wypróbować kalendarz rezerwacji BedBooking?

Każdego dnia BedBooking pomaga tysiącom małych i średnich gospodarzy na całym świecie. Zacznij korzystać za darmo i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy tylko adres e-mail.