fbpx

Regulamin

Zobacz co zawiera regulamin BedBooking. Dowiedz się więcej o tym w jaki sposób możesz korzystać z BedBooking.

§1. PRZEDMIOT REGULAMINU
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez BedBooking Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy za pomocą systemu BedBooking działającego m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.bed-booking.com, aplikacji mobilnych. Warunkiem korzystania z systemu BedBooking jest zapoznanie i akceptacja Regulaminu.

§2. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Operator – BedBooking Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, ul. Esperantystów 17, 58-100 Świdnica, numer NIP 8842785023, REGON 368536161, KRS 0000699738 email: office[at]bed-booking.com.
b) BedBooking – należąca i zarządzana przez Operatora platforma internetowa oraz mobilna, za pośrednictwem której można korzystać m.in. z serwisu internetowego działającego pod adresem www.bed-booking.com, aplikacji BedBooking Web App, BedBooking dla Android, BedBooking dla iOS, BedBooking Widget, Easy B&B dla Android, PropertyPRO dla Android.
c) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (adresem email) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie BedBooking, w którym gromadzone są dane Użytkowników.
d) Usługa – usługa świadczona w ramach BedBooking.
e) Usługa Premium – usługa odpłatna, świadczona w ramach Usług BedBooking.
f) Użytkownik – podmiot korzystający z BedBooking niezależnie od jego formy prawnej (osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna).
g) Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem BedBooking – zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, na czas nieokreślony, na warunkach określonych w Regulaminie.
h) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z BedBooking.
i) Polityka prywatności BedBooking – dokument określający prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych. Operator udostępnia Politykę prywatności Użytkownikom w BedBooking.
j) Cennik – aktualnie obowiązujący cennik usług BedBooking.
k) Formularz Zamówienia – formularz dostępny w systemie BedBooking, za pośrednictwem którego można dokonać zakupu Usług Premium.

§3. ZAWARCIE UMOWY
I. Bezpłatne konto Użytkownika.
1. Do zawierania Umów dotyczących poszczególnych Usług konieczne jest założenie konta Użytkownika.
2. Umowa Użytkownika z BedBooking jest zawierana na czas nieokreślony.
3. Za chwilę zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uznaje się dzień, w którym Użytkownik utworzy Konto w BedBooking. Od momentu potwierdzenia rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z BedBooking w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
5. Użytkownik zakładający Konto proszony jest o akceptację warunków Regulaminu.
6. Założenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest bezpłatne.

II. Zawieranie umów dotyczących Usług Premium.
1. Aktywacja Usług Premium jest odpłatna.
2. Skorzystanie z Usługi Premium następuje po wybraniu preferowanego okresu dostępu do Usługi Premium oraz opłaceniu Usługi Premium w pełnej kwocie należności.
3. Umowa dotycząca realizacji Usługi Premium zaczyna obowiązywać w momencie zaksięgowania środków na rachunku rozliczeniowym Operatora.
4. Usługa Premium jest oferowana w okresach miesięcznych.
5. Z Usługi Premium Użytkownik może również korzystać w formie jednorazowego, 30-dniowego okresu próbnego.
6. Zamówienia Usługi Premium, Użytkownik może dokonać po wypełnieniu oraz wysłaniu Formularza Zamówienia.
7. Na etapie zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany o cenie jaką należy uiścić za Usługę Premium.
8. Ceny Usług Premium dostępne są również w Cenniku udostępnionym w BedBooking.
9. Użytkownika zobowiązany jest do wyboru preferowanej metody płatności za Usługi Premium.
10. Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z prezentowanymi komunikatami w Formularzu Zamówienia w celu dokończenia procesu zakupu oraz uiszczenia płatności.
11. Za dzień zapłaty za Usługi Premium uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku rozliczeniowym Operatora.
12. BedBooking przyznaję Usługę Premium na Koncie Użytkownika na okres oznaczony w Formularzu Zamówienia liczony do dnia zaksięgowania płatności na rachunku Operatora.
13. W przypadku zakupu Usługi Premium, która była aktywna na Koncie Użytkownika, okres trwania Usługi Premium ulega wydłużeniu o okres podany w Formularzu Zamówienia (Przedłużenie czasu świadczenia Usługi Premium).
14. W przypadku gdy Użytkownik posiada na swoim Koncie inne aktywne Usługi (w tym Usługi Premium), niż wybrane przez niego w Formularzu Zamówienia, wspomniane inne Usługi (w tym Usługi Premium), aktywne przed dokonaniem aktualnego zakupu, nie podlegają wydłużeniu. (Nowy zakup).
15. BedBooking zastrzega sobie prawo, że część Usług może być zależna od siebie, tzn. żeby BedBooking mógł świadczyć Usługę (w tym Usługę Premium), wymagane jest aby Użytkownik posiadał inną aktywną zależną Usługę (w tym Usługę Premium) na swoim Koncie.
16. Jeżeli Użytkownik nie posiada aktywnej zależnej Usługi (w tym Usługi Premium), a jest to wymagane do korzystania z nowo kupowanej Usługi w tym Usługi Premium, koniecznym może być zakup Usługi zależnej.
17. Informacja o ewentualnej dodatkowej opłacie, będzie prezentowana Użytkownikowi w Formularzu Zamówienia, przed faktycznym dokonaniem zakupu.
18. W przypadku wygaśnięcia Usług zależnych od siebie, BedBooking ma prawo do zaprzestania świadczenia pozostałych Usług (w tym Usługi Premium) będących w związku z wygaśnięciem Usługi zależnej.
19. Po upłynięciu okresu na który Usługa Premium była aktywowana, Usługa Premium jest dezaktywowana, a Konto Użytkownika przechodzi w tryb bezpłatny pod warunkiem, że nie korzysta on z innych aktywnych Usług Premium.

§4. FAKTURY I ROZLICZENIA
1. W zależności od wybranej formy płatności wybranej przez Użytkownika w Formularzu zamówienia, rachunki i/lub faktury VAT są wystawiane przez różne podmioty.
a) Metoda płatności – PayPal, Dotpay, Przelew bankowy oraz inne lokalne metody płatności – BedBooking wystawi stosowną fakturę VAT w formie elektronicznej, na dane podane przez Użytkownika w Formularzu zamówienia. Wystawienie faktury VAT nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku rozliczeniowym Operatora. Faktura VAT zostanie wysłana do Użytkownika na adres email podany w Formularzu zamówienia.
b) Metoda płatności – Google Payments – rachunek lub faktura VAT wystawiana jest przez Google, zgodnie z warunkami świadczenia usług Google Payments. W przypadku nie otrzymania przez Klienta rachunku lub faktury od Google, Klient zobowiązany jest skorzystać z pomocy firmy Google.
c) Metoda płatności – Apple App Store – rachunek lub faktura VAT jest wystawiana przez Apple, zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Apple. W przypadku nie otrzymania przez Klienta rachunku lub faktury, Klient zobowiązany jest skorzystać z pomocy firmy Apple.
2. Odpowiedzialność BedBooking za wystawienie rachunków lub faktur VAT przez podmioty wskazane w § 4 ust. 1. pkt. b) i c) jest całkowicie wyłączona.
3. BedBooking nie pośredniczy i nie reprezentuje Użytkownika w procesie rozwiązywania sporów z osobami trzecimi w tym z Google i/lub Apple.

§5. ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTÓW I ANULOWANIA USŁUG
I. Zwroty
1. Użytkownik może bez podania przyczyny anulować Usługi Premium i uzyskać zwrot wszystkich wpłaconych kwot w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia przyznania Usługi Premium na Koncie.
2. W celu anulowania Usługi Premium i uzyskania zwrotu Użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia swojego żądania na adres office[at]bed-booking.com lub listownie na adres siedziby Operatora.
3. BedBooking dokona zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia od Użytkownika, tą samą metodą płatności, którą Użytkownik zapłacił za Usługi Premium.
4. Po upływie 14 (czternastu) dni od daty aktywacji Usługi Premium na Koncie Użytkownika, BedBooking nie przydziela zwrotów wpłaconych kwot za:
a) niewykorzystany przez Użytkownika okres świadczenia Usługi Premium,
b) podwyższenia pakietu świadczonych Usług Premium,
c) obniżenia pakietu świadczonych Usług Premium.

II. Anulowanie Usług
1. Użytkownik może anulować Usługi Premium zakupione w postaci autoodnawialnej subskrypcji w dowolnym momencie.
2. Jeżeli Usługa Premium została nabyta za pośrednictwem strony trzeciej, subskrypcja podlega warunkom umowy z tym podmiotem (oprócz niniejszego Regulaminu).
3. Niezależnie od anulowania autoodnawialnej subskrypcji przez Użytkownika, BedBooking świadczy Usługi Premium na okres, do którego Usługa została aktywowana.

§6. OBOWIĄZKI STRON
1. Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych od kontrahentów, których dane dotyczą.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z BedBooking w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, a także dobrymi obyczajami.
3. Użytkownik nie może modyfikować, adaptować ani hakować Usługi w tym Usługi Premium oraz oprogramowania wchodzącego w skład systemu BedBooking.
4. Użytkownik nie będzie próbował uzyskać nieautoryzowanego dostęp do Usługi w tym Usługi Premium lub powiązanych z nią systemów lub sieci.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, którym udostępnił dostęp do swojego Konta jak za działania własne. Działania podejmowane przez osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika będą traktowane tak jakby zostały wykonane przez Użytkownika osobiście.
6. Właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za treści wprowadzane za pomocą Usługi BedBooking jest Użytkownik.
7. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane przez Użytkownika za pomocą Usług.
8. Wszelkie powinności wynikające z przepisów prawa dotyczące publikacji treści leżą po stronie Użytkownika.
9. BedBooking może modyfikować, tymczasowo lub na stałe funkcjonalność dostępną w ramach swojego systemu lub jakiejkolwiek jego części.
10. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z BedBooking spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności lub z przyczyn zdarzeń losowych. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy, spowodowane jego działaniem, odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
a) przerw w dostawie usługi lub niedostępności Usług niezależnych od Operatora,
b) przerw w dostawie będących następstwem zdarzeń, których Operator nie mógł przewidzieć,
c) niepoprawnego funkcjonowania BedBooking niebędącego winą Operatora,
d) dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane,
e) niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci,
f) nieznajomości lub nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika.

§7. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik uzupełniając swój profil o dane osobowe klientów, powierza je do przetwarzania Operatorowi. Użytkownik oświadcza, że dane te zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Operator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
2. Operator zobowiązuje się stosować środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych i prowadzić dokumentację opisującą sposób ich przetwarzania.
3. Operator nie jest uprawniony do udostępniania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących i upoważnionych do przetwarzania danych.
5.Operator powierza do przetwarzania dane osobowe klientów Użytkownika do:
a) Fakturownia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, KRS 0000572426 NIP 5213704420. Powierzenie wynika z możliwości skorzystania przez Użytkownika z oprogramowania Fakturowania.pl. Użytkownik może sprzeciwić się podpowierzeniu, jednak będzie się to wiązało z brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności oprogramowania Fakturownia.pl.
b) Amazon Web Services Ireland Limited z siedzibą One Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Powierzenie niezbędne jest do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Użytkownik może sprzeciwić się podpowierzeniu, jednak będzie się to wiązało z brakiem możliwości korzystania z BedBooking.
c) Hostersi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik, KRS 275333 NIP 6423007308. Powierzenie niezbędne jest do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Użytkownik może sprzeciwić się podpowierzeniu, jednak będzie się to wiązało z brakiem możliwości korzystania z BedBooking.
5. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Operator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godziny od powzięcia takiej informacji, zgłosić to Użytkownikowi, z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.
6. Operator ma obowiązek pomagać Użytkownikowi jako Administratorowi Danych Osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku rozwiązania Umowy, Operator zobowiązany jest do usunięcia danych klientów Użytkownika przetwarzanych w BedBooking.
8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności BedBooking.

§8. DANE OSOBOWE
1. Wypełniając formularze elektroniczne celem zarejestrowania Konta, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy BedBooking.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności BedBooking.

§9. REKLAMACJE
1. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że Operator nie realizuje usług lub realizuje je niewłaściwie może złożyć reklamację.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinny być zgłaszane na adres: office[at]bed-booking.com lub listownie na adres siedziby Operatora.
3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, nazwę firmy (jeżeli ma zastosowanie), adres poczty elektronicznej, swoje uwagi i żądania.
4. Jeżeli reklamacja jest niekompletna Operator przed jej rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
5. Do właściwie złożonej reklamacji Operator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni w przypadku Użytkowników będących konsumentami w myśl prawa polskiego, w przypadku pozostałych Użytkowników nie będących konsumentami reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni.
6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika.

§10. USUNIĘCIE KONTA
1. Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do BedBooking o usunięcie Konta.
2. Użytkownik w zgłoszeniu dot. usunięcia Konta z BedBooking zobowiązany jest do przesłania Danych uwierzytelniających, w celu potwierdzenia swojej tożsamości.
3. W szczególnych przypadkach, Użytkownik może zostać poproszony o inne informacje, które mają na celu uwiarygodnienie jego tożsamości.
4. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości Użytkownika, otrzyma on zwrotnie e-mail z potwierdzeniem usunięcia konta z BedBooking.
5. W przypadku gdy tożsamość Użytkownika nie zostanie potwierdzona, otrzyma on stosowne uzasadnienie o odmowie usunięcia Konta w postaci wiadomości e-mail.
6. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku:
a) naruszenia przez Użytkownika, postanowień niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności BedBooking,
b) naruszenia przez Użytkownika prawa polskiego lub kraju, w którym Użytkownik przebywa, lub w którym prowadzona jest jego działalność,
c) wykorzystania BedBooking niezgodnie z jego przeznaczeniem,
d) działania Użytkownika na szkodę Operatora.
7. W przypadku Usunięcia Konta z BedBooking:
a) zostaje rozwiązana Umowa pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem,
b) Operator zaprzestaje świadczyć jakichkolwiek Usługi na rzecz Użytkownika w obrębie danego Konta,
c) Operator nie przyznaje zwrotów płatności z tytułu niewykorzystanego okresu Usługi Premium.
8. Po otrzymaniu informacji o usunięciu Konta, Użytkownik zobowiązany jest do:
a) odinstalowania aplikacji,
b) weryfikacji i ewentualnego anulowania wszystkich aktywnych subskrypcji/płatności dla aplikacji BedBooking dla Android w Google Play i/lub iOS w Apple App Store, tak aby nie została ponownie pobrana opłata za świadczenie Usług,
c) usunięcia BedBooking Widget, ze wszystkich witryn internetowych, na których wspomniany Widget został osadzony.

§11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone w BedBooking należą do Operatora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych w BedBooking, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Operatora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć z BedBooking oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Operatora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem oraz niniejszym Regulaminem.

§12. LICENCJA
1. Użytkownik umieszczając w BedBooking wszelkiego rodzaju materiały objęte prawami autorskimi, np. zdjęcia/filmy/pliki/grafiki//komentarze/logotypy (zw. łącznie „treściami”) – udziela Operatorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na czas nieokreślony, na korzystanie i rozporządzanie nimi w części lub w całości w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług przez Operatora, rozpowszechniania i promocji BedBooking, w tym opracowywania na ich podstawie utworów zależnych m.in. na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono utwór lub treści – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie (w tym w Internecie) utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Użytkownik w przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczeń do Operatora, odnośnie naruszania praw do utworów lub treści, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się zwolnić Operatora od odpowiedzialności w tym zakresie, a także, po wezwaniu ze strony Operatora zwrócić mu wszelkie koszty jakie ten poniósł w związku z w/w roszczeniami osób trzecich oraz koszty ewentualnego procesu/postępowania i obsługi prawnej.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdych zmianach Operator będzie informować Użytkowników za pośrednictwem BedBooking, oraz w korespondencji mailowej przesyłanej na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas rejestracji Konta.
2. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest dotknięte nieważnością lub stanie się nieważne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji BedBooking zobowiązuje się do dokonania niezbędnych poprawek lub zastąpienia nieważnych postanowień innymi, które powinny być zgodne z przepisami prawa i pierwotną intencją stron.
5. Wszelkie spory między Operatorem, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajdują się na stronach internetowych urzędów właściwych do ochrony praw konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem jest sąd właściwy ustalany według przepisów powszechnie obowiązujących.
8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
9. Regulamin obowiązuje od dnia 4 czerwca 2020 roku.

Jesteś gotowy wypróbować kalendarz rezerwacji BedBooking?

Każdego dnia BedBooking pomaga tysiącom małych i średnich gospodarzy na całym świecie. Zacznij korzystać za darmo i bez zobowiązań przez 30 dni. Wystarczy tylko adres e-mail.